ΣΚΛΕΡΟ Α.Ε.
Εμπορία και Θερμική Επεξεργασία Χαλύβων

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 1123
GR, 57022, Σίνδος

Τ.
(+30) 2310 797 646
(+30) 2310 797 656
(+30) 2310 796 517

F.
(+30) 2310 797 678

info@sklero.gr

 

Θερμικές Επεξεργασίες Χαλύβων και Κραμάτων Χαλκού Αλουμινίου και Τιτανίου

Σκλήρυνση Μετάλλων

 

Στη σύγχρονα εξοπλισμένη μονάδα θερμικών επεξεργασιών εκτελούνται κατόπιν αναθέσεως οποιεσδήποτε θερμικές επεξεργασίες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα τυποποίησης υλικών, βιβλιογραφικά δεδομένα και υποστήριξη από κατάλληλο software:

  1. Βαφή χάλυβα
  2. Επιβελτίωση εργαλειοχαλύβων
  3. Πάσης φύσεως ανοπτήσεις χάλυβα
  4. Επιφανειακή σκλήρυνση μέσω επαγωγικής βαφής και φλογοβαφής χαλύβων
  5. Ενανθράκωση, εναζώτωση και βορίωση χάλυβα
  6. Θερμικές επεξεργασίες χυτοσιδήρου και κραμάτων αλουμινίου, χαλκού και τιτανίου

 

Το προσωπικό της εταιρείας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο για αυτού του είδους τις εργασίες, οι οποίες επιβλέπονται από ειδικευμένους μηχανικούς και τα αποτελέσματα ελέγχονται μέσω συχνών ποιοτικών ελέγχων. Για το αντικείμενο της θερμικής επεξεργασίας η ΣΚΛΕΡΟ Α.Ε. τηρεί σύστημα πιστοποιημένο κατά ΕΝ ISO 9001:2008.

  

Ενανθράκωση

 

Ενανθράκωση

Ενανθράκωση και βαφή σε λουτρά τετηγμένων αλάτων ή σε στερεούς ενανθρακωτικούς κόκκους, για επίτευξη υψηλής επιφανειακής σκληρότητας. Ενδεικνυόμενη μέθοδος π.χ. για μέρη κινητήρων, μεγάλους οδοντωτούς τροχούς μετάδοσης ισχύος, τροχούς αλυσοκινήσεων, μεγάλα εξαρτήματα χωματουργικών μηχανημάτων κ.α.

 

 

 


Επιβελτίωση

 

Επιβελτίωση

Διαμπερείς σκληρύνσεις και επαναφορές εργαλειοχαλύβων και χαλύβων επιβελτιώσεως για αύξηση της αντοχής σε κρούση και των υπόλοιπων μηχανικών ιδιοτήτων. Η κατάλληλη θερμική επεξεργασία μεταξύ άλλων για κοπτικά εξαρτήματα υψηλών αποδόσεων, καλούπια χυτόπρεσσας, εξαρτήματα μηχανημάτων χαλυβουργείων και διελαστηρίων αλουμινίου και βαρέως καταπονούμενες ατράκτους μετάδοσης ισχύος.

 

 


Εναζώτωση / Βορίωση

 

Εναζώτωση / Βορίωση

Οι συγκεκριμένες στη χημική τους διεργασία διαφορετικές από τις άλλες θερμικές επεξεργασίες εφαρμόζονται προς επίτευξη εξαιρετικά υψηλής επιφανειακής σκληρότητας (ζώνη σκληροτήτων έως 1500HV σε βάθος 10-20μm), ιδιαίτερα μεγάλης αντοχής στη φθορά λόγω τριβής και πολύς καλής συμπεριφοράς σε ιδιότητες ολίσθησης  ενώ το υπόλοιπο υλικό παραμένει ανέπαφο και ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις. Η εναζώτωση ενδείκνυται ιδιαίτερα για καλούπια έγχυσης πλαστικών (injection) και για οποιαδήποτε εξαρτήματα μικρού μεγέθους και μεγάλης ακριβείας. Η βορίωση εφαρμόζεται προς επίτευξη ακόμα υψηλότερης επιφανειακής σκληρότητας των εξαρτημάτων για εφαρμογή σε εξαιρετικές περιπτώσεις με συνθήκες υψηλής τριβής. Υπάρχει δυνατότητα επιλεκτικής βορίωσης ανάλογα με τη γεωμετρία του αντικειμένου.

 


Επαγωγική Βαφή

 

Επαγωγική Βαφή

Μία σύγχρονη μέθοδος για επιφανειακή σκλήρυνση (σε βάθος έως 3mm) και η μόνη με δυνατότητα επιλεκτικής και τοπικής σκλήρυνσης. Η ακρίβεια, η απουσία στρεβλώσεων και η επαναληψιμότητά της την καθιστούν ιδανική για παραγωγικές σειρές αντικειμένων μεσαίου μεγέθους, όπως άτρακτοι, πείροι, οδηγοί, λεπτές οδοντώσεις κλπ.

 

 

 

 


Φλογοβαφή

 

Φλογοβαφή

Για την επιφανειακή (σε βάθος έως 10mm) σκλήρυνση μεγάλων αντικειμένων κυλινδρικής γεωμετρίας, όπως ράουλα, κύλινδροι ελάστρων, μεγάλοι πείροι, γρανάζια μεγάλου modul κ.α.

 

 

 

 

 

 

 


Ανόπτηση

 

Ανόπτηση

Διάφορες θερμικές ανοπτήσεις για επίτευξη συγκεκριμένων στόχων: αποτατική ανόπτηση, ομαλοποιήση (ύστερα από χύτευση), ανόπτηση κατεργασίας (ξεπύρωμα) ύστερα από διαμόρφωση εν ψυχρώ κ.α.

 

 

 

 
Τεχνητή Γήρανση Αλουμινίου

 

Τεχνητή Γήρανση Αλουμινίου

Διαλυτοποίηση και γήρανση για αύξηση σκληρότητας σε κράματα αλουμινίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

© Sklero S.A Sitemap